Skip to main content

Algemene Voorwaarden Fit In Side Out

Definities

 1. Trainer Fit In Side Out: Desiree Lips, gevestigd aan de Gershwinstraat 2, 3261 WP te Oud-Beijerland, geregistreerd onder KvK nummer 7769638, gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Deelnemer: de (potentiële) deelnemer van de aangeboden Training Fit In Side Out of een onderdeel hiervan.
 3. Training Fit In Side Out: hieronder vallen alle facetten die de training Fit In Side Out (FISO) aanbiedt als bijvoorbeeld de wekelijkse FISO Training, kennismaking of clinic FISO.
 4. Healthy Mission: De onderneming aan wie het intellectueel eigendom inzake de Training Fit In Side Out toebehoort.

Toepasselijkheid

 1. Trainer verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod en daaruit voortvloeiende overeenkomsten inzake de Fit In Side Out trainingen.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Derden die door trainer bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken zoals bijvoorbeeld andere zelfstandige experts, kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
 4. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

Aanbod en overeenkomst

 1. Elk aanbod is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk.
 2. De Trainer FISO is slechts gebonden indien de trainer een schriftelijke bevestiging van de inschrijving stuurt aan de deelnemer.
 3. Aan deelneming aan de training is een minimumleeftijd gesteld van 16 jaar.
 4. Alle opgaven van trainer van omvang, kleur en andere weergegeven specificaties van te leveren goederen en/of diensten zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van de trainer.
 5. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens trainer.

Uitvoering

 1. Alle diensten van de Trainer FISO worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
 2. Deelname aan de training is toegewezen aan de deelnemer persoonlijk, hij kan zich derhalve niet laten vervangen.
 3. Deelnemer stelt Trainer FISO in de gelegenheid de training te verrichten. Deelnemer verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door de Trainer FISO en Trainer naar beste weten inlichtingen te verschaffen ten behoeve van uitvoering.
 4. Wanneer deelnemer verhinderd zal zijn om bij de training aanwezig te zijn, dan dient Deelnemer zich tijdig en schriftelijk af te melden, dat wil zeggen minimaal 24u tevoren. Kosten ten aanzien van een te late afmelding kunnen door Trainer in rekening worden gebracht.
 5. Deelnemer wordt geacht ruim voor aanvang van de training aanwezig te zijn zodat een adequate voorbereiding kan worden gebezigd. Gevolgen van een te late aanwezigheid, zoals het missen van de start zijn voor risico van deelnemer.
 6. Deelnemer dient alle instructies van Trainer op te volgen.
 7. Deelnemer dient zelf zorg te dragen voor goede en ondersteunende kleding en schoenen.
 8. Het is niet toegestaan tijdens de training expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigd ervaren kunnen worden., op welke wijze dan ook.
 9. Alle genoemde termijnen zijn niet fataal, waardoor Deelnemer Trainer altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
 10. Deelnemer aanvaardt dat de planning van de training kan worden beïnvloed door bijvoorbeeld weersomstandigheden of verhindering. Trainer is derhalve bevoegd om naar eigen inzicht de training uit te stellen ofwel te verplaatsen naar een andere datum. Door het besluit hiertoe ontstaat geen aansprakelijkheid van Trainer.
 11. Het staat Trainer vrij de training en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7.404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.

Prijzen, betaling en opschorting

 1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.
 2. Tenzij anders is overeengekomen dient Deelnemer de gehele geldsom in zijn geheel direct voorafgaand aan de uitvoering te hebben voldaan op de door Trainer aangegeven wijze.
 3. Indien betaling niet tijdig is verricht, wordt Deelnemer direct uitgesloten van het volgen van de Training. Indien Deelnemer weer deel wil gaan nemen aan de Training, dan dient eerst de achterstallige contributie te worden voldaan.
 4. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Trainer is het Deelnemer niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.

Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

Trainer FISO heeft het recht de overeenkomst met Deelnemer met onmiddellijke ingang, zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling, zonder dat Deelnemer recht heeft op enige schadevergoeding, op te zeggen in het geval van gewichtige redenen. Partijen komen overeen dat als gewichtige redenen worden beschouwd, de situatie dat:

 1. Aan Deelnemer (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Deelnemer in staat van faillissement wordt verklaard, Deelnemer een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Deelnemer onder curatele of bewind wordt gesteld.
 2. Deelnemer wangedrag vertoont, zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of dat verdere deelname op grond van medische overwegingen niet meer verantwoord is. In deze gevallen heeft de Trainer FISO ook de keuze om Deelnemer slechts voor een of meerdere, maar derhalve niet alle lessen te ontzeggen.

 

Garantie en aansprakelijkheid

 1. Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan de training een goede gezondheid in zwel psychische als fysieke zin vereist en deelnemer verklaart dat hij aan deze eisen voldoet. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen, deelname aan de training is voor volledig eigen risico en verantwoordelijkheid.
 2. Deelnemer is zich ervan bewust dat trainingen doorgaans buiten worden gegeven. Daarmee gepaard gaande omstandigheden, zoals de staat van de ondergrond of weersomstandigheden, kunnen bepaalde gevaren met zich meebrengen. In gevolge van het vorige lid, zijn de risico’s die daarbij komen kijken voor eigen rekening van Deelnemer.
 3. Trainer stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, verlies en/of beschadiging van eigendommen, alsmede opgelopen blessures voor, tijdens en na de training.
 4. Mocht Trainer FISO -om welke reden dan ook- jegens Deelnemer of derden aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door Trainer gesloten beroeps- of bedrijfs- aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Of, indien een verzekeraar – om welke reden dan ook- niet tot uitkering overgaat, tot Euro 4.750,00.
 5. Aansprakelijkheid van Trainer reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en, behoudens opzet, eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade, zoals letselschade of schade door aantasting in de persoon, of gederfde winst.
 6. Deelnemer vrijwaart Trainer FISO voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van Deelnemer en derden doordat Trainer heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door Deelnemer onjuiste, onnodige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden. Indien Trainer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Deelnemer gehouden Trainer zowel buiten als in rechte bij te staan.
 7. Deelnemer vrijwaart Trainer voor aanspraken van Deelnemer en derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Trainer toerekenbaar is, zoals door handelen of nalaten van Deelnemer. Indien Trainer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Deelnemer gehouden Trainer zowel buiten als in rechte bij te staan.

Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Trainer FISO geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, weersomstandigheden, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmogelijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen.
 2. Indien er sprake is van overmacht zoals beschreven bij punt 1, worden de verplichtingen van de Trainer opgeschort. Indien langer dan een maand opschorting nodig blijkt, of er andere omstandigheden zijn waardoor voor de Trainer de FISO training niet kan uitvoeren, is het mogelijk de overeenkomst door een mededeling aan Deelnemer en zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien Trainer bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gericht het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te factureren, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de training hebben gekregen, geheim te houden, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie. De onderscheiden kennis van trainer, waaronder methodiek, resultaten en benchmarkgegeven in welke vorm ook, behoort in ieder geval tot de gegevens die door Deelnemer geheim gehouden dienen te worden.
 2. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan Trainer FISO voor openbaarmaking van voor, tijdens of na de training gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop Deelnemer zichtbaar is.
 3. De door Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door Trainer mogelijk opgenomen in een bestand. Deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan Trainer tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan Deelnemer. Het is Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door Trainer of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna Trainer FISO dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal staken.

Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

 1. Trainer FISO is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. Deelnemer is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Trainer.
 2. Op deze -en andere tussen partijen gesloten- overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Mocht in de toekomst tussen partijen een niet-contactuele verbintenis ontstaan, dan is daarop tevens Nederlands recht van toepassing.
 3. Mocht om welke reden dan ook in de toekomst tussen partijen een geschil ontstaan voortvloeiend uit deze overeenkomst, dan is de absoluut bevoegde rechter, de rechter in het arrondissement waarin de gemeente van de vestigingsplaats van Trainer FISO onderhevig is. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaat omtrent niet-contractuele verbintenissen, is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin de gemeente van de vestigingsplaats van Trainer FISO onderhevig is.